دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

 دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران برگزار شد و کارخانه لوازم خانگی کن مانند دوره قبل تعداد مقالات تایید شده بسیاری  ارائه داد و همچنین مورد تایید مدیران قرار گرفت