نشان زرین تضمین کیفیت

در بهمن ماه سال 1394 در جشنواره تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول , کارخانه لوازم خانگی کن لوح زرین تضمین کیفیت را دریافت نمود