محصولات جدید

از ابتدای سال جدید چند محصول جدید طراحی و در مرحله نهایی سازی می باشد . 
امید است که به زودی در سبد محصولات لوازم خانگی کن قرار بگیرند .